Page 10 - 2017 Faaliyet Raporu
P. 10

Büyükşehir Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

        a) Büyükşehir Belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırları içinde bulunan belediye ve köylerin,
        Büyükşehir Belediyesine katılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca ilgili ilçe
        veya ilk kademe belediye meclisinin talebi üzerine katılma kararını almak.

        b) Büyükşehir Belediye sınırları il sınırı olan illerde il çevre düzeni planını onaylamak.

        c) Büyükşehir nazım imar planını onaylamak. Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe Belediye
        Meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararları, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde nazım imar
        plânına uygunluğu yönünden incelemek aynen veya değiştirilerek kabul ederek sonra Büyükşehir
        Belediye Başkanına göndermek.
        d)  Meclis ihtisas komisyonlarında görüşülen işleri karara bağlamak, raporların isteyenlere verilmesine
        ilişkin maliyet bedelini tespit etmek.

        e)  Büyükşehir Belediye Encümeninde görev yapmak üzere, kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla
        beş üye seçmek.

        f)  Büyükşehir Belediye birimlerinin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesine ilişkin karar vermek.

        g)  Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinden gelen bütçeleri yatırım ve hizmetler arasında
        bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul etmek.

        Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini kabul ederken; bütçe
        metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya değiştirmeye,
        belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya altında belirlenmiş
        olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye, kesinleşmiş
        belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye, ortak yatırım
        programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye yetkilidir.
        h) Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması
        durumunda yönlendirici ve düzenleyici kararlar almak.

        i) Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel
        tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına
        ilişkin esasları belirlemek, Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlarının ilçe ve ilk kademe belediyeleri
        arasındaki bölüşümünü yapmak.

        j) İlçe veya ilk kademe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçının bedeli kendileri tarafından
        karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla ortaklaşa veya bizzat Büyükşehir Belediyesi tarafından
        yapılmasına karar vermek.

        k) Büyükşehir Belediyesinin kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10’unu aşmamak ve bütçede
        ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı
        için Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî yardım
        yapılmasına karar vermek.

        l) Yapılacak herhangi bir yatırımın Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya birkaçını aynı
        anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, yatırımı
        kuruluşlardan birinin yapmasına karar vermek.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15