Page 9 - 2017 Faaliyet Raporu
P. 9

1.3 YÖNETİM YAPISI VE TEŞKİLATI


        1.3.1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİ
        5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Büyükşehir Belediyelerinin organlarına ilişkin düzenlemeler
        getirmiş, Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinin organları ve bunların çalışma usul ve esasları
        konusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerinin geçerli olduğunu belirtmiştir. Büyükşehir
        Belediyesinin yönetim ve karar organları; Büyükşehir Belediye meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni
        ve Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

        1.3.1.1 Büyükşehir Belediye Meclisi

        Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesinin karar organıdır ve belediye sınırları içinde kalan
        ilçe seçim çevreleri için tespit edilen Belediye Meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak
        suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşur. Bu hesaplamada artık sayılar dikkate alınmaz. Bu
        şekilde tespit olunan Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, her ilçe ve ilk kademe belediyesi için seçilmiş
        olan asıl üyelerin seçiliş sırasına göre baştan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle bulunur.
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanı olup, Büyükşehir içindeki diğer
        Belediyelerin Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisinin doğal üyesidir.

        Büyükşehir Belediye Meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat
        toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların
        süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. Büyükşehir Belediye Başkanı,
        acil durumlarda, lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her
        toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır.

        Büyükşehir Belediye Başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde
        gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere Belediye Meclisine iade edebilir. Yeniden
        görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de Büyükşehir Belediye Meclisi üye
        tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir Belediye Başkanı, meclisin
        ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.

        Büyükşehir Belediye Meclisi ve İlçe Belediye Meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi
        gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen
        kararlar yürürlüğe girmez. Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargı
        mercilerine başvurabilir.

        Büyükşehir Belediye Meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas
        komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin Büyükşehir
        Belediye Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve
        bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve
        spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli
        yollarla halka duyurulur ve isteyenlere Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenecek maliyet
        bedeli karşılığında verilir.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14