VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi Yapımı ve Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi İle Mevcut Vahşi Katı Atık Depolama Alanlarının İşletilmesi, Islahı ve Bu Sahalarda Enerji Üretimi Projesinin Yapım, İşletim ve Devri işi

 

T.C.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi Yapımı ve Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi İle Mevcut Vahşi Katı Atık Depolama Alanlarının İşletilmesi, Islahı ve Bu Sahalarda Enerji Üretimi Projesinin Yapım, İşletim ve Devri işi’’

 

 • İli: Van
 • İlçesi: Tuşba
 • Mahalle: Beyüzümü
 • Parseller: 494,457,458 (EKAY), 1717 ve 1715(Mevcut Katı Atık Vahşi Depolama Alanı )

1-Şartname ve ekleri, Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan alınacaktır.

 • Telefon : 0432 216 73 41-(1213)
 • Faks       : 0432 216 20 08
 • İlgili Personel Adı-Soyadı ve Ünvanı: Fedi KARTAL(Çevre Mühendisi)
 • E-posta: ferdi.kartal@van.bel.tr  (kurumsal)    -      ferdikartal7786@gmail.com(bireysel)          
 • İhale dokümanının satış bedeli: KDV dahil 5.000,00-TL (beşbin Türk Lirası) ’dır
 • İstekliler İhale dokümanlarını mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-16:30 vereceklerdir.

2- İhale 31/10/2018  Cuma günü saat 10:00’da Van İli İpekyolu İlçesi Büyükşehir  Belediyesi Seyit Fehim Arvasi  Mahallesi Özdemirler sokak No:5, 65100  kat:3 İpekyolu/VAN Belediye Meclis Toplantı Odası’nda ihale komisyonu (Belediye Encümen Üyeleri) tarafından yapılacaktır.

3-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a  maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4- MUHAMMEN BEDEL:135.012.647,00 (yüzotuzbeşmilyononikibinaltıyüzkırkyedi Türk Lirası)

   GEÇİCİ TEMİNAT: 4.050.379,41 -TL (dörtmilyonellibin üçyüzyetmişdokuz Türk Lirası kırkbir kuruş) bu bedel muhammen bedelin%3’üdür.

5- Gerçek ve Tüzel Kişilerden İstenecek Belgeler

 1. Dilekçe(ihaleye katılabilme dilekçesi)
 2. Gerçek kişiler için kimlik belgesi
 3. Kanuni İkametgâh,
 4. Türkiye'deki tebligat adresi (Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı yatırımcıların kendi ülkelerindeki tebligat adresleri ile varsa Türkiye'deki adresleri) ve faks numarası,
 5. İsteklinin Ortak Girişim olması halinde Pilot firmanın tebligat adresi ve faks numarası,
 6. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
 7. İsteklilerin son durumlarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı yatırımcı için ülkelerindeki ilgili makamlarından alınmış belge,
 8. İstekli şirket ortaklarının bu şartnamede Madde-27'debelirtilen hususlar kapsamında olmadıklarına dair taahhütname,
 9. Temsile ilişkin yetki belgesi, imza sirküleri (asılları veya noter tasdikli suretleri) gerekiyorsa noter tasdikli vekâletname,
 10. İstekli ortak girişim ise ortak girişim beyannamesi (Ek-6 formatına uygun),
 11. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması durumunda vekilin imza beyanı
 12. İstekli veya OGG oluşturan her bir ortağın Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış ihale dökümanın da Madde-9'da belirtilmiş bilançoları,
 13. ihale dökümanı Madde-9'da belirtilen dokümanlar (ekleri ile birlikte),
 14. Her sayfası imzalanmış ihale dokümanı ve ekleri,
 15. İhale dokümanı bedelini yatırdıklarına dair makbuz,
 16. ihale dökümanı Madde-6.1.a’ bendinde yazılı miktarda geçici teminat mektubu(Ek-1 formatına uygun) veya alındı belgesi
 17. İlk İhale ilan tarihi itibariyle geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK'dan alınmış belgelerin aslı (Yabancı yatırımcı için bu konuda verilecek taahhüt yeterli kabul edilecektir.),
 18. Görev konusu işle ilgili şirket kuracaklarına dair noter tasdikli taahhütname (Ek-7),
 19. Banka referans mektubu,
 20. İşin gerçekleştirilmesine yönelik Özet İş Programı,
 21. ihale dökümanı Madde 11.1.'de yer alan Teknik Değerlendirme Belgeleri,
 22. Yer görme belgesi (Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı 359 oda numaralı teknik biriminden alınacaktır.)

 

 6-  İSTEKLİLERDE ARANAN ASGARİ YETERLİK ŞARTLARI

 

6.1. İŞ DENEYİM BELGELERİ

 

Bu maddede belirtilen belgelere haiz, yerli sermaye şirketleri tek başlarına göreve talip olabilecekleri gibi, diğer yerli sermaye şirketleri ve/veya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri uyarınca Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı yatırımcılarla ortak girişim oluşturarak da göreve talip olabilirler. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri uyarınca Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı yatırımcılar, bu şartnamede belirtilen şartları karşılaması koşuluyla tek başlarına göreve talip olabilecekleri gibi aynı şartları ihtiva eden başka bir yabancı yatırımcıyla ve/veya yerli şirketle ortak girişim oluşturarak da mer-i mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla göreve talip olabilirler.

İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde vereceklerdir. İdare, İstekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle İstekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahip olacaktır.

İdare, teklif değerlendirme çalışmaları sırasında da, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilememesi hali "yanıltıcı beyan" kapsamında değerlendirilip İstekli ihale dışı bırakılabilir.

 

A)İSTEKLİLERİN TEK BAŞLARINA GÖREVE TALİP OLMALARI DURUMUNDA;

 

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15(onbeş) yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve  idarece denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin % 80'i oranında gerçekleştirilen

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde idare tarafından denetlenen yada geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

 

İstekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 (bir) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur

 

B)İSTEKLİLERİN İŞ ORTAKLIĞI OLMALARI DURUMUNDA;

 

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 30'sini sağlaması zorunludur.

Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla iş ortaklığı olarak gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

            Göreve, ortak girişim halinde talip olunması durumunda ortak girişimi oluşturan şirketlerden biri, Pilot firma olarak belirtilecektir. Ortak girişim gurubunda Pilot firmanın payı %50'den az olamaz.

Ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların ortak girişim grubundaki payları belirtilecektir.

Ortak girişimlerde; İstekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 (bir) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 

C) BİYOKÜTLE DIŞINDA DİĞER YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ENERJİ ÜRETENLERİN ÖZEL ORTAK OLARAK KATILABİLMESİ

 

İş ortaklıklarında pilot ortak ile beraber biyokütle dışında diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde bulunanlarda özel ortak olarak katılabilir. Bu durumda pilot ortağın biyokütle esaslı olmak koşulu ile mevcut koşulların enaz %70 ‘ini sağlaması, özel ortağın ise yenilenebilir enerji kaynakları alanında enaz 3  MWh elektrik üretmiş veya üretiyor olması zorunludur.

 

D) BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞ GRUPLARI

 

a) 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde A/XVI olarak tanımlanan iş gruplarından son 15 (onbeş) yıl içerisinde tamamlanmış bedel içeren tek bir sözleşmede 10.000.000 TL (onmilyonTürk Lirası)'den az olmamak üzere, İş Deneyim Belgesi,

b) Son 15 (onbeş) yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme ile yaklaşık yatırım maliyeti en az 7.500.000 TL (yedimilyonbeşyüzTürk Lirası)'den az olmamak üzere, Atık Bertarafı veya işlenmesi ile ilgili Makine, Cihaz ve Ekipman tedariği, Montajı ve işletmeye alınması konusunda iş bitirme belgesi

c) Son 15 (onbeş) yıl içinde Biyokütle esaslı olmak üzere en az bir tesiste  3 MW/sa ve üstü ürettiğine dair lisans belgesi,

d) Son 15 (onbeş) yıl içerisinde herhangi bir Atık İşleme Tesisinin kesintisiz olarak en az 5 (beş) yıl işlettiğini gösteren resmi kurumlardan alınmış belge,

İstekliler yukarıdaki a,b,c ve d bentlerinde belirtilen belgelerinin herhangi birine sahip olarak bu belgeleri sunmaları zorunludur. Ortak girişimlerde ise İdari şartnamenin 9.1.B. Maddesinin hükümleri uygulanır.

6.2. MALİ KRİTERLER;

A)Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1)Banka Referans Mektubu:

İsteklinin 40.000.000 TL (kırkmilyon Türk Lirası)'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

2) Bilanço ve Eşdeğer Belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından Ek-3’e uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

i) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

ii) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az %15’i olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

iii) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının %50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

B: İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 10.000.000 TL (onmilyonTürk Lirası)'den az olmaması gerekir. Bu kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli kabul edip etmemekte serbesttir.

8-İstekliler müracaat dosyalarını 31/10/2018 tarih ve saat 09:30’a kadar Büyükşehir Belediyesi 3.Kat Encümen Odası’na teslim edeceklerdir.  

 

İLAN OLUNUR